Warunki Użytkowania

Spread the love

Ostatnia aktualizacja Warunków użytkowania 13 czerwca 2021

1. Wstęp

Niniejsze Warunki mają zastosowanie do tej strony internetowej oraz do transakcji związanych z naszymi produktami i usługami. Możesz być związany dodatkowymi umowami związanymi z Twoją relacją z nami lub jakimikolwiek produktami lub usługami, które od nas otrzymujesz. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia dodatkowych umów są sprzeczne z jakimikolwiek postanowieniami niniejszych Warunków, postanowienia tych dodatkowych umów będą nadrzędne i nadrzędne.

2. Wiązanie

Rejestrując się, uzyskując dostęp lub w inny sposób korzystając z tej witryny, niniejszym wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków określonych poniżej. Samo korzystanie z tej strony oznacza znajomość i akceptację niniejszych Warunków. W niektórych szczególnych przypadkach możemy również poprosić Cię o wyraźną zgodę.

3. Komunikacja elektroniczna

Korzystając z tej witryny lub komunikując się z nami drogą elektroniczną, zgadzasz się i potwierdzasz, że możemy komunikować się z Tobą drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej lub wysyłając do Ciebie wiadomość e-mail, a także zgadzasz się, że wszystkie umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne komunikaty, które my zapewnić Państwu drogą elektroniczną spełnianie wszelkich wymogów prawnych, w tym między innymi wymogu, aby taka komunikacja miała formę pisemną.

4. Własność intelektualna

My lub nasi licencjodawcy posiadamy i kontrolujemy wszystkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej w witrynie oraz dane, informacje i inne zasoby wyświetlane lub dostępne w witrynie.

4.1 Wszystkie prawa są zastrzeżone

O ile konkretna treść nie stanowi inaczej, nie otrzymujesz licencji ani żadnych innych praw wynikających z praw autorskich, znaków towarowych, patentów lub innych praw własności intelektualnej. Oznacza to, że nie będziesz używać, kopiować, reprodukować, wykonywać, wyświetlać, rozpowszechniać, osadzać na jakimkolwiek nośniku elektronicznym, zmieniać, odtwarzać, dekompilować, przesyłać, pobierać, przesyłać, zarabiać, sprzedawać, wprowadzać do obrotu ani komercjalizować żadnych zasobów na tej stronie w jakiejkolwiek formie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, z wyjątkiem i tylko w takim zakresie, w jakim stanowią inaczej przepisy bezwzględnie obowiązującego prawa (np. prawo cytowania).

5. Własność osób trzecich

Nasza witryna internetowa może zawierać hiperłącza lub inne odniesienia do witryn internetowych innych podmiotów. Nie monitorujemy ani nie przeglądamy zawartości witryn internetowych innych podmiotów, do których prowadzą linki z tej witryny. Produkty lub usługi oferowane przez inne strony internetowe podlegają obowiązującym Warunkom tych osób trzecich. Opinie wyrażone lub materiały pojawiające się na tych stronach niekoniecznie są udostępniane lub popierane przez nas.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek praktyki dotyczące prywatności ani zawartość tych witryn. Ponosisz wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z tych stron internetowych i wszelkich powiązanych usług stron trzecich. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w jakikolwiek sposób, niezależnie od przyczyny, wynikające z ujawnienia danych osobowych stronom trzecim.

6. Odpowiedzialne użytkowanie

Odwiedzając naszą stronę internetową, zgadzasz się używać jej wyłącznie do celów zamierzonych i dozwolonych w niniejszych Warunkach, wszelkich dodatkowych umowach z nami oraz obowiązujących przepisach i regulacjach oraz ogólnie przyjętych praktykach internetowych i wytycznych branżowych. Zabrania się korzystania z naszej strony internetowej lub usług w celu używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się ze złośliwego oprogramowania komputerowego (lub są z nim powiązane); wykorzystywać danych zebranych z naszej strony internetowej do jakichkolwiek działań związanych z marketingiem bezpośrednim lub prowadzić systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych na naszej stronie internetowej lub w związku z nią.

Angażowanie się w jakąkolwiek działalność, która powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub która zakłóca działanie, dostępność lub dostępność witryny, jest surowo zabronione.

7. Rejestracja

Możesz zarejestrować konto w naszej witrynie. Podczas tego procesu może być konieczne wybranie hasła. Jesteś odpowiedzialny za zachowanie poufności haseł i informacji o koncie i zgadzasz się nie udostępniać swoich haseł, informacji o koncie ani zabezpieczonego dostępu do naszej strony internetowej lub usług żadnej innej osobie. Nie możesz zezwalać żadnej innej osobie na korzystanie z Twojego konta w celu uzyskania dostępu do witryny, ponieważ ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania, które mają miejsce przy użyciu Twoich haseł lub kont. Musisz natychmiast nas powiadomić, jeśli dowiesz się o ujawnieniu swojego hasła.

Po zamknięciu konta nie będziesz próbował zarejestrować nowego konta bez naszej zgody.

8. Polityka zwrotów i zwrotów

8.1 Prawo do odstąpienia od umowy

Masz prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

Okres odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym nabyłeś lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Ciebie wejdzie w fizyczne posiadanie towarów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musisz poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub e-mailem). Nasze dane kontaktowe znajdziesz poniżej. Możesz skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy , ale nie jest to obowiązkowe.

Jeśli skorzystasz z tej opcji, niezwłocznie przekażemy Ci potwierdzenie otrzymania takiej wypłaty na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

Aby dotrzymać terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz wiadomość dotyczącą wykonania przysługującego Ci prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

8.2 Skutki wycofania

Jeśli odstąpisz od niniejszej umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyboru przez Ciebie innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Twojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy. Zwrot kosztów dokonamy przy użyciu tych samych środków płatniczych, których użyli Państwo w początkowej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodnili Państwo inaczej; w każdym przypadku nie poniesiesz żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu.

Towar odeślesz lub przekażesz nam lub osobie przez nas upoważnionej do odbioru towaru bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformujesz nas o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem terminu 14 dni.

Możemy wstrzymać zwrot do czasu otrzymania przez nas towaru lub dostarczenia przez Ciebie dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Będziesz musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

Ponosisz odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

Należy pamiętać, że istnieją pewne wyjątki prawne od prawa do odstąpienia od umowy, w związku z czym niektóre przedmioty nie mogą zostać zwrócone ani wymienione. Poinformujemy Cię, czy dotyczy to Twojego konkretnego przypadku.

9. Zgłoszenie pomysłu

Nie przesyłaj żadnych pomysłów, wynalazków, dzieł autorskich ani innych informacji, które mogą być uznane za twoją własność intelektualną, które chciałbyś nam przedstawić, chyba że wcześniej podpisaliśmy umowę dotyczącą własności intelektualnej lub umowę o zachowaniu poufności. Jeśli ujawnisz nam je bez takiej pisemnej umowy, udzielasz nam ogólnoświatowej, nieodwołalnej, niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, przechowywanie, adaptowanie, publikowanie, tłumaczenie i rozpowszechnianie Twoich treści w dowolnych istniejących lub przyszłych mediach .

10. Zakończenie użytkowania

Możemy, według naszego wyłącznego uznania, w dowolnym momencie zmodyfikować lub przerwać dostęp, tymczasowo lub na stałe, do strony internetowej lub dowolnej znajdującej się na niej Usługi. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakąkolwiek taką modyfikację, zawieszenie lub przerwanie Twojego dostępu do lub korzystania z witryny lub jakichkolwiek treści, które możesz udostępnić w witrynie. Użytkownik nie będzie uprawniony do żadnego odszkodowania ani innej płatności, nawet jeśli pewne funkcje, ustawienia i/lub Treści, które wniosłeś lub na których polegasz, zostaną trwale utracone. Nie wolno omijać ani omijać ani próbować obchodzić lub omijać jakichkolwiek środków ograniczających dostęp na naszej stronie internetowej.

11. Gwarancje i odpowiedzialność

Żadne z postanowień tej sekcji nie ogranicza ani nie wyłącza żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której ograniczenie lub wyłączenie byłoby niezgodne z prawem. Niniejsza witryna internetowa i wszystkie treści na niej udostępniane są na zasadzie „tak jak jest” i „w miarę dostępności” i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne. Wyraźnie zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, co do dostępności, dokładności lub kompletności Treści. Nie gwarantujemy, że:

  • ta strona internetowa lub nasze produkty lub usługi spełnią Twoje wymagania;
  • ta strona internetowa będzie dostępna w sposób ciągły, terminowy, bezpieczny lub wolny od błędów;
  • jakość każdego produktu lub usługi zakupionej lub uzyskanej przez Ciebie za pośrednictwem tej witryny spełni Twoje oczekiwania.

Poniższe postanowienia tego punktu będą miały zastosowanie w maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i nie będą ograniczać ani wyłączać naszej odpowiedzialności w odniesieniu do jakiejkolwiek sprawy, której ograniczenie lub wyłączenie naszej odpowiedzialności byłoby dla nas niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem. W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody (w tym wszelkie szkody z tytułu utraty zysków lub przychodów, utraty lub uszkodzenia danych, oprogramowania lub bazy danych lub utraty lub uszkodzenia mienia lub danych) poniesione przez Ciebie lub jakąkolwiek osobę trzecią strony, wynikające z Twojego dostępu do naszej strony internetowej lub korzystania z niej.

Z wyjątkiem zakresu, w jakim jakakolwiek dodatkowa umowa wyraźnie stanowi inaczej, nasza maksymalna odpowiedzialność wobec Ciebie za wszelkie szkody wynikające z lub związane z witryną internetową lub jakimikolwiek produktami i usługami sprzedawanymi lub sprzedawanymi za pośrednictwem witryny, niezależnie od formy czynności prawnej, która nakłada odpowiedzialność ( bez względu na to, czy na mocy umowy, słuszności, zaniedbania, zamierzonego postępowania, czynu niedozwolonego lub w inny sposób) będzie ograniczona do całkowitej ceny, którą zapłaciłeś nam za zakup takich produktów lub usług lub korzystanie z witryny. Taki limit będzie miał zastosowanie łącznie do wszystkich Twoich roszczeń, powództw i przyczyn powództwa wszelkiego rodzaju i charakteru.

12. Prywatność

Aby uzyskać dostęp do naszej strony internetowej i/lub usług, może być wymagane podanie pewnych informacji o sobie w ramach procesu rejestracji. Zgadzasz się, że wszelkie podane przez Ciebie informacje będą zawsze dokładne, poprawne i aktualne.

Traktujemy Twoje dane osobowe poważnie i zobowiązujemy się do ochrony Twojej prywatności. Nie będziemy używać Twojego adresu e-mail do niechcianej poczty. Wszelkie e-maile wysyłane przez nas do Ciebie będą dotyczyły wyłącznie dostarczania uzgodnionych produktów lub usług.

13. Ograniczenia eksportowe / Zgodność z prawem

Dostęp do witryny z terytoriów lub krajów, w których Treść lub zakup produktów lub usług sprzedawanych w witrynie jest nielegalny, jest zabroniony. Nie możesz korzystać z tej witryny w sposób niezgodny z polskimi przepisami eksportowymi.

14. Zadanie

Nie możesz cedować, przenosić ani podzlecać żadnych swoich praw i/lub obowiązków wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części, na jakąkolwiek osobę trzecią bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Wszelkie domniemane cesje z naruszeniem niniejszego punktu będą nieważne.

15. Naruszenia niniejszego Regulaminu

Bez uszczerbku dla naszych innych praw wynikających z niniejszych Warunków, jeśli naruszysz niniejsze Warunki w jakikolwiek sposób, możemy podjąć takie działania, jakie uznamy za stosowne, aby zaradzić naruszeniu, w tym czasowe lub trwałe zawieszenie Twojego dostępu do strony internetowej, kontaktując się dostawcy usług internetowych, aby zażądać zablokowania dostępu do witryny i/lub wszcząć przeciwko tobie postępowanie sądowe.

16. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić nas przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami i wydatkami, związanymi z naruszeniem przez Ciebie niniejszych Warunków i obowiązujących przepisów, w tym praw własności intelektualnej i praw do prywatności. Niezwłocznie zwrócisz nam nasze szkody, straty, koszty i wydatki związane lub wynikające z takich roszczeń.

17. Zrzeczenie się

Niewykonanie któregokolwiek z postanowień określonych w niniejszych Warunkach i jakiejkolwiek Umowie lub nieskorzystanie z jakiejkolwiek możliwości wypowiedzenia nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się takich postanowień i nie wpłynie na ważność niniejszych Warunków lub jakichkolwiek Umowa lub jakakolwiek jej część, lub prawo do egzekwowania każdego postanowienia.

18. Język

Niniejszy Regulamin będzie interpretowany i rozumiany wyłącznie w języku polskim. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja będą pisane wyłącznie w tym języku.

19. Całość umowy

Niniejszy Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Państwem a ICM Sp. z oo w związku z korzystaniem przez Państwa z tej strony internetowej.

20. Aktualizacja niniejszego Regulaminu

Od czasu do czasu możemy aktualizować niniejsze Warunki. Data podana na początku niniejszego Regulaminu jest datą ostatniej aktualizacji. Przekażemy Ci pisemne powiadomienie o wszelkich zmianach lub aktualizacjach, a zaktualizowane Warunki wejdą w życie z dniem, w którym przekażemy Ci takie powiadomienie. Dalsze korzystanie z tej witryny po opublikowaniu zmian lub aktualizacji będzie uważane za powiadomienie o zgodzie na przestrzeganie i związanie się niniejszymi Warunkami. Aby zażądać wcześniejszej wersji niniejszych Warunków, prosimy o kontakt.

21. Wybór prawa i jurysdykcji

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem podlegają jurysdykcji sądów polskich. Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszych Warunków zostanie uznane przez sąd lub inny organ za nieważne i/lub niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, taka część lub postanowienie zostanie zmienione, usunięte i/lub wykonane w maksymalnym dopuszczalnym zakresie, aby wprowadzić w życie intencję niniejszego Regulaminu. Pozostałe postanowienia nie zostaną naruszone.

22. Informacje kontaktowe

Niniejsza strona internetowa jest własnością i jest obsługiwana przez ICM Sp. ogród zoologiczny.

Lub pisząc lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: it@icm-invest.pl
ICM Sp. z oo
Puławska 246/54, 02-684 Warszawa
NIP: 6751462678
+48 880 008 844